Święty Rożaniec Biblijny
Najświętszej Dziewicy Maryi

Święty Rożaniec Biblijny
Najświętszej Dziewicy Maryi

Do Przenajświętszej Trójcy
Do Najświętszej Dziewicy Maryi
Królowej Różańca Świętego z Pompei
Do Papieża Jana Pawła II

Prezentacja

Święty Rożaniec Biblijny Najświętszej Maryi składa się z siedmiu Tajemnic, medytacji i modlitw przez siedem dni w tygodniu.

Jest on w rygorystycznym porządku chronologicznym biblijnym jak i pojedyncze Tajemnice są w tym samym porzadku.

To dlatego, że, odmwiając codziennie Rożaniec Święty, można medytować nad całą Historią Zbawienia, która szcztuje w Niedzielę, w dzień Zmartwychwstania Chrystusowego, w dzień przenajświętszej Paschy Pańskiej.

W ten sposób rozważając według schematu biblijnego nad figurami naszago Pana Jezusa Chrystusa i Przenajświętszej Matki, Błogosławionej (“µακαριοῦσίν με”: Lc 1,48) Dziewicy Maryi, będą się miały, na poszczególne dni tygodnia, następujące Tajemnice:

PONIEDZIAŁEK TAJEMNICE STWORZENIA (6 Medytacji);
WTOREK TAJEMNICE MOCY BOGA (6 Medytacji);
ŚRODA TAJEMNICE RADOSNE;
CZWARTEK TAJEMNICE ŚWIATŁA;
PIĄTEK TAJEMNICE BOLESNE;
SOBOTA TAJEMNICE CISZY BOGA (odnoszące się do Wielkiej Soboty,jak i do „ciszy” Shabatu);
NIEDZIELA TAJEMNICE CHWALEBNE.

Można zauważyć, że obecny Różaniec Święty Nie chce zastąpić absolutnie:

 1. Świętego Różańca oficjalnego ogłoszonego przez kościół (Tajemnice Radosne – Tajemnice Światła – Tajemnice Bolesne – Tajemnice Chwalebne);
 2. Nauki, madytacji i słuchanie Słowa Pisma Świętego natomiast modlitwa i medytacja z Różańcem Świętym.

St wielka Miłość Boga do człowieka i jak całe «cierpienie» boskie nie było niczym innym jak poszukiwaniem do prawdziwego Zbawienia człowieka, Zbawienia, które nadejdzie pewnie tylko, jesli człowiek powie „TAK” Bogu, czyli, jeśli otworzy totalnie i bez lęku, własne serce przed Nim.

Różańcem Świętym oddaje się hołd i podziękowanie Bogu, i nadaje się właściwe miejsce adoracji Najświętszej Dziewicy Maryi, według rady Anioła danej Jej Meżowi Józefowi, która dotyczy każdego z nas: “Nie bój sie przyjąc do siebie Maryi, to bowiem, co się w niej poczęło, pochodzi z Ducha Świętego (Mt 1, 20).

PAMIĘTAJ PONAD WSZYSTKO:

NIE BÓJ SIĘ! NIE BÓJ SIĘ! NIE BÓJ SIĘ!

ŚWIĘTA DZIEWICA ZAPROWADZI CIĘ Z CALĄ PEWNOŚCIĄ DO JEZUSA!

Poleca się lekturę tych trzech ostatnich dokumętów Papieża (S. Ioannes Paulus PP. II):


JAK SIĘ ODMAWIA

 • Po wykonaniu znaku Krzyża Świętego, odmawia się „Chwała Ojcu” i dwie modlitwy wprowadzające, odmawia się Tajemnice, czyli mówi się 1 Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario, nastepnie Chwała Ojcu i dwie modlitwy wprowadzające; po czym odmawia się następną Tajemnicę itd.
 • Szczególnie podczas odmawiania Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario powinno się „odpłynąć” myślami (i sercem!) do odmawianej Tajemnicy.

Takie są Tajemnice i modlitwy

Świętego Różańca Biblijnego
Najświętszej Dziewicy Maryi:

Znak Krzyża: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Chwała Ojcui Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Niech będzie błogosławiona Święta i Niepokalanie Poczęta Najświętsza Maryja Dzewica, Matka Boga i nasza Matka.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

[Odmawianie Tajemnic]

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. (10 razy).

TAJEMNICE STWORZENIA
(odmawia się w Poniezdiałki):

 1. YHWH (Jahvè): OJCIEC, przez swoje SŁOWO (ΛΟΓΟΣ - VERBUM), [„Niech się stanie”], stwarza niebo i Ziemię i DUCH ŚWIĘTY, który kierował Stwarzaniem ze Swoją Mądroscią, unoszą się nad wodami, które przykryły Ziemię, uświęca Stworzenie.
 2. BÓG stwarza Człowieka, mężczynę i kobietę, na Swój obraz i podobieństwo.
 3. BÓG przyrzeka, po grzechu pierworodnym, Niewiastę, która zmiażdży – poprzez swoję potomstwo – głowę węża, nieprzyjaciela ludzkości.
 4. Melchizedek, Król i Kapłan, proroczo ofiarowuje panu chleb i wino jako wyraz wdzięcznosci za zwycięstwo Świętego Patriarchy Abrahama (Gen. 14, 18-20).
 5. Abraham otrzymuje wizytę, rozpoznaje i „Przyjmuje” Pana, Najświętszą Trójcę przy dębach Mamre (Gen. 18, 1-15).
 6. Bóg wybawia Izazka od śmierci, według swoich Obietnic („Twoje potomstwo będzię liczniejsze od gwiazd na niebie i piasku morskiego i posiądzie miasta twioch wrogów” - Gen. 22, 17) i ustanawia swoje Przymierze z Abrahamem („W tobie będą błogosławione wszystkie ludy ziemi” – Gen. 22, 18).

TAJEMNICE MOCY BOŻEJ
(odmawia się we Wtorki)

 1. Bóg, w Osobie, wyzwala swój naród z niewoli egipskiej i ustanawia, „na zawsze”, jego Świętą Pierwszą Paschę (Wyjscia 12, 1-15).
 2. Mojżesz — figura Chrystusa — laską pokonuje Morze Czerwone, aby utorować drogę i Zbawienie dla narodu Wybranego i w ten sposób pokonuje wszystkich przeciwników Izraela, wedle tego co mówi Psalm 2 (8-9) o Królu-Mesjaszu: „Żądaj a dam ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie gancarza ich pokruszysz” według tego co mówi Księga Apokalipsy w 12, 5: „I porodziła Syna-Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do jego Tronu”.
 3. Moc Boga w postaci chmury, spoczywa na Arce, która została złożona w centrum obozu Izraela i posiada w swoim centrum Święte Tabernakulum, w którym zamieszkuje Bóg , i w środku którego zostają umieszczone przez Naród Wybrany trzy znaki, które zapowiadają Najświętszą Eucharystię i Święte Tabernakulum Eucharystyczne Tablice Prawa, to jest jego słowo (Verbum), „napisana Bożym palcem” (czyli Swoje bezpośrednie okazanie, jako jedno Swoje Synostwo); laską Mojżesza, znak włazdy udzielony przez Boga, dzięki któremu Mojżesz przeszedł Morze Czerwone; Manna, zstępująca z góry, która karmiła naród zgłodniały na pustyni.
 4. Bóg wybiera Dawida i konsekruje na Króla i Proroka nad Izraelem i obiecuje jego potomkom Wieczne Królestwo.
 5. Judyta, która obcina głowę króla, nieprzyjacela Narodu Wybranego, wyzwalając go z niewoli jest obrazem Maryi, obleczonej w słońce, a Księżyc pod jej stopami, obleczona w 12 gwiazd, i miażdżąca głowę węża, „odwiecznego nieprzyjciela”, wybawiając wybranych Chrystusa z niewoli złego.
 6. Moc Ducha Świętego objawia się także w Męczeństwie Świętego Eleazara, Świętych siedmiu Braci Machabejczyków i ich Świętej Matce, która nie przekroczyła Świętego Prawa Bożego.

TAJEMNICE RADOSNE
(odmawia się w Środy):

 1. Archanioł Gabriel przynosi wieść Najświętszej Dziewicy Maryi i na Jej „TAK” DRUGA OSOBA TRÓJCY ŚWIĘTEJ STANIE SIĘ CIAŁEM W JEJ ŁONIE.
 2. Błogosławiona Dziewica Maryja odwiedza Świętą Elżbietę.
 3. JEZUS RODZI SIĘ W BETLEJEM.
 4. Jezus zostaje zaprowadzony do Świątyni aby byč ofiarowany Ojcu.
 5. Jezus zostaje odnaleziony w Świątyni.

TAJEMNICE ŚWIATŁA
(odmawia się w Czwartki):

 1. Jezus zostaje ochrzczony w rzece Jordan przez Jana Chrzciciela. – (Jezus udaje się do Jana Chrzciciela, aby zostać ochrzczonym. Nie jest Mu nakazane przyjęcie chrztu zmazującego grzechy, ale sam chce się „zniżyć”, chce zrobić z siebie grzesznika (ale bez grzechu) wraz z grzesznikami. Jak tylko wchodzi do wody, niebo się otwiera, Duch Święty w postaci gołębicy umiszczony jest nad Nim i głos Ojca z Nieba mówi: „To jest mój Syn umiłowany, w ktorym mam upodobanie”).
 2. Jezus dokonuje pierwszego cudu w swoim życiu publicznym, na weselu w Kanie. – (Jezus zostaje zaproszony na wesele, wraz ze swoimi apostołami, do Kany Galilejskiej. Ponieważ zabrakło wina, Jezus pod nagłą prośbą Matki przemienia wodę w wino. Ewangelia opisująca to zdarzenie, przytacza ostatnie słowa Madonny, wypowiedziane w Piśmie, które są żywym napomnieniem i radą dla nas : „UCZYŃCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK WAM NAKAŻE” – J. 2, 5).
 3. Jezus głosi nadejscie Królestwa Bożego. – (Jezus ogłasza, ze Królestwo Boże jest blisko, że właściwie jest już wśród nas i potwierdza , że wejdzie do Niego tylko ten, kto oczysci swoje serce i stanie się «małym» jak dziecko).
 4. Jezus ukazuje się w Swej boskiej Chwale, na Górze Tabór, wraz z Mojżeszem i Eliaszem. – (Jezus wchodzi na Górę Tabór z Piotrem, Janem i Jakubem aby się modlic. Niespodziewanie ukazuje sie w Swej boskiej Chwale, stając się jaśniejszym od Słońca a obok Niego ukazuje się Mojżesz z Eliaszem, z którymi rozmawia na temat swojej misji o Wyzwoleniu w Jerozolimie. Ojciec dał im ponownie świadectwo i napomnienie: „Oto mój Syn umilowany. JEGO SŁUCHAJCIE”. – Lk. 9, 35).
 5. Jezus podczas odprawiania Wieczerzy Hebrajskiej z Apostołami w Wieczerniku, ustanawia Najświętszą Eucharystię. – (Na Górze Syjon, w Wieczerniku, Jezus podczas odprawiania Wieczerzy Hebrajskiej wraz z Apostołami, po umyciu ich stóp, dał im Chleb i Wino zapewniając, że chodzi tu o Jego Ciało i Krew, ofiarowane w Poświęceniu za Zbawienie każdego człowieka: to jest Ustanowienie Najświętszej Eucharystii).

TAJEMNICIE BOLESNE
(odmawia się w Piątki):

 1. Jezus modli sie w Ogrójcu.
 2. Jezus jest biczowany.
 3. Jezus jest cierniem ukoronowany i niesprawiedliwie skazany na śmierć.
 4. Jezus wchodzi na Kalwarię, niosąc Krzyż.
 5. JEZUS UMIERA NA KRZYŻU.

TAJEMNICE CISZY BOGA
CISZA WYNIKIEM MIŁOŚCI I MILOSIERDZIA
(odmawia się w Soboty):

 1. CHRYSTUS, w dniu pomiędzy swoją Śmiercią i Zmartwychwstaniem, w dniu „Boskiego Milczenia”, uwalnia dusze sprawiedliwych przygotowując im natychmiast miejsce w Niebie. Stanie się tak również z duszami sprawiedliwych, które nadejdą.
 2. MARYJA z Milością Matki i Matki całego Kościoła, niezależnie od bólu Kalwarii, niezależnie od „miecza”, który przeszył Jej Serce na Kalwarii, przyjmuje do siebie nie tylko Jana, ale także Piotra i innych Apostołów, zmieszanych, napełnionych bólem, i ogarniętych „skandalem” Krzyża.
 3. Milosierdzie OJCA nie przypisuje jako sprawiedliwość ludzkości Krew wylaną i życie ofiarowane Syna-Mesjasza, ale akceptuje Jego całkowitą Ofiarę na wykupienie człowieka, którego Bóg bardzo miłuje, stwarzając go na swój Obraz i podobieństwo i posyłając swego Jedynego Syna, dla naszego Zbawienia.
 4. ZIARNO, rzucone na ziemię, które obumarło, Życie Chrystusa ofiarowane i Jego Krew wylana na Kalwarii, rodzi w tym nowym dniu „Bożego Mileczenia”, Nowe Życie, niezniszczalne, dla tych, którzy je przyjmą, wedle Serca Chrystusowego.
 5. DUCH ŚWIĘTY w całkowitym milczeniu Soboty, przygotowuje i napełnia umysły i serca ludzkie, które kochają Boga, do przyjscia «niewiarygodnej» (dla ludzkości) Prawdy Zmartwychwstania, ponieważ On, Jezus Chrystus, „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Było Ono u Boga na początku. Wszystko stało się przez Nie; bez Niego nie stało się nic z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłem dla ludzi ... On jest Alfą i Omegą, Wszechmocnym ... On jest Barankiem złożonym w ofierze, wiecznie obecny na oltarzu Nieba i tylko On jest godzien otworzyć Księgę i siedem Pieczęci i oddać je Ojcu na wieczną chwałę Boga, jego Aniołow i świętych”.

TAJEMNICE CHWALEBNE
(odmawia się w Niedziele)

 1. JEZUS ZMARTWYCHWSTAJE.
 2. JEZUJ WSTĘPUJE DO NIEBA.
 3. DUCH ŚWIETY ZSTĘPUJE NA BŁOGOSŁAWIONĄ DZIEWICĘ MARYJĘ I NA APOSTOŁÓW ZGROMADZONYCH W WIECZERNIKU.
 4. Błogosławiona Dziewica Maryja zostaje WZIĘTA do Nieba.
 5. Błogosławiona Dziewica Maryja zostaje UKORONOWANA w Niebie na Królową Nieba i Ziemi.

WITAJ, KRÓLOWO

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza. Witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

LITANIA LORETAŃSKA

Kyrie, eleison,      Kyrie, eleison.

Chryste, eleison,      Chryste, eleison.

Kyrie, eleison,      Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas,      Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas,      Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze a Nieba, Boże,      zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo,      módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Matko Chrystusowa,

Matko Boskiej Miłości,

Matko łaski Bożej,

Matko Miłosierdzia,

Matko Nadziei,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Nieustającej Pomocy,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Matko Kościoła,

Matko Ubogich,

Matko Ostatnich,

Panno roztropna,.

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadlo sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Przybytku Ducha Świętego,

Przybytku chwalebny,

Przybytku sławny pobożności,

Różo duchowna,

Wybrana Córko Syjonu,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domje złoty,

Arko przymierza,

Bramo Niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Pomoc i Pocieszenie Migrantów,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo wniebowzięta,

Królowo Różańca Świątego,

Królowo pokoju,

Królowo Polski,

Matko i Królowo Karmelu, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,      przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,      wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,      zmiłuj się nad nami, Panie.

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,      abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Wszechmogący, Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego Mękę i Krzyż zostali doprowadzeni do Chwały zmatwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Znak Krzyża: W Imie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen!


Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova - Nihil obstat, 12.2.2008

Santo Rosario Biblico della Beata Vergine Maria

Testo a cura di Carmelo Saraceno

Free counter

Realizzato da ITGO.it - Tutti i diritti riservati.